Ε-shop με ύποπτες διαδρομές – Πολλά αναπάντητα ερωτήµατα για την εταιρεία που οφείλει πάνω από 100.000.000 ευρώ στο ∆ηµόσιο

Aπορίες και πολλά ερωτήµατα έχει προκαλέσει στην επιχειρηµατική κοινότητα η πορεία και η διαχείριση του e-shop.

Πρόκειται για µια εταιρεία η οποία, από τη µια πλευρά, έχει πολλά χρέη προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ, από την άλλη, την περίοδο 2014-2016 φαίνεται να αλλάζουν οι εταιρείες που φέρεται να εµπλέκονται µε τη διαχείρισή της. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της λίστας των µεγαλοφειλετών του ∆ηµοσίου της ΑΑ∆Ε, που δηµοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2019 και τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί στις 4 ∆εκεµβρίου 2019, η εταιρεία Netshop Ανώνυµος Εταιρεία Εµπορίου και παροχής Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου έχει οφειλές προς το ∆ηµόσιο ύψους 95.749.503,77 ευρώ και προς τον ΕΦΚΑ συνολικές οφειλές 10.029.039,33 ευρώ.

Η εταιρεία Netshop είχε µετονοµαστεί έτσι (µε την από 16/9/2016 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων, η οποία καταχωρηθήκε στο ΓΕΜΗ στις 31/1/2017), από Ε-shop.gr Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου.

Η συγκεκριµένη εταιρεία ιδρύθηκε, λοιπόν, το 2000 µε µετοχικό κεφάλαιο 20.000.000 δρχ. και σε αυτήν ανήκε το e-shop, µια από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας. Η εταιρεία αυτή, η οποία παρουσιάζεται σήµερα στη λίστα των µεγαλοοφειλετών του ∆ηµοσίου να οφείλει πάνω από 100.000.000 ευρώ προς το ∆ηµόσιο, το 2013 είχε υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Μια αίτηση πτώχευσης, όµως, η οποία ανεστάλη µε την υπ’ αριθµ. 750/2013 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η συγκεκριµένη απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 14/10/2013 και διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας. Επίσης, µε την απόφαση διατάχθηκε η λήψη προληπτικών µέτρων µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης και ειδικότερα: αναστολή των πάσης φύσεως ατοµικών διωκτικών µέτρων των εταιρικών πιστωτών κατά της περιουσίας απάντων των αιτούντων, αναστολή λήψης κάθε ασφαλιστικού µέτρου και έκδοσης προσωρινής διαταγής εναντίον απάντων των αιτούντων για κάθε είδους εταιρική οφειλή, αναστολή εγγραφής προσηµειώσεων σε ακίνητα απάντων και απαγόρευση αντιλογισµού των τραπεζών σε λογαριασµούς της αιτούσας ανώνυµης εταιρείας.

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εξίσου, ορίστηκε και πραγµατογνώµονας για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της πρώτης οφειλέτριας των κυρίως αιτούντων και εκείνων των πιστωτών που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων. Και όµως, η εταιρεία αυτή µπήκε σε εκκαθάριση.

Στις 5/4/2018 συγκεκριµένα, καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, από τις 6/3/2018, µε την οποία η εταιρεία µπήκε σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης. Εχει ιδιαίτερη σηµασία πως στο τελευταίο ∆.Σ. της εταιρείας, η οποία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, συµµετείχαν ως πρόεδρος ο Χριστόφορος Βανιοσίδης και ως µέλη οι Σβιατοσλάβ Μανουσάροβ και Ανδρέας Αρχιπόβ. Μάλιστα, ο Χριστόφορος Βανιοσίδης, σύµφωνα µε την απόφαση από τις 28/2/2019 της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 11/4/2019, ορίστηκε ως εκκαθαριστής της εταιρείας. Εδώ, βέβαια, υπάρχει ακόµα ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο σχετίζεται µε τον Χριστόφορο Βανιοσίδη αλλά και µε το χρονικό διάστηµα που η εταιρεία του e-shop βρισκόταν σε διαδικασία εξυγίανσης.

Ο Χριστόφορος Βανιοσίδης στις 22/5/2014 ίδρυσε τη Βανιοσίδης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, µε µετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ, η οποία µετονοµάστηκε σε Electronics Intercommerce Μονοπρόσωπη τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Η συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία είχε σκοπό την εισαγωγή, την εξαγωγή, το εµπόριο και την επισκευή ειδών κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φέρεται πως για ένα διάστηµα, από το 2014 έως το 2016, σχετιζόταν και εµπλεκόταν µε τη διαχείριση του e-shop.gr.

Και πάμε στο σήμερα… Το e-shop, σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του, https://www.e-shop.gr/ company, ανήκει στην εταιρεία Shopping Experience Smpc. H συγκεκριµένη εταιρεία, σύµφωνα µε τα στοιχεία από το ΓΕΜΗ, ιδρύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016 µε µετοχικό κεφάλαιο ύψους 10.000 ευρώ και µέτοχο την εταιρεία Kolman Holdings Limited, ενώ διαχειρίστρια της εταιρείας εµφανίζεται η ∆ήµητρα Ξένου. Μάλιστα, από 15/2/2019, σύµφωνα µε το ΓΕΜΗ, διαχειριστής είναι ο Νικόλαος Αναγνώστου. Σε σχέση µε την εταιρεία Kolman Holdings Limited, µια κυπριακή εταιρεία η οποία είχε ιδρυθεί λίγους µήνες πριν, στις 7/7/2016.

Η συγκεκριµένη κυπριακή εταιρεία φαίνεται πως έχει διευθυντή τον Μάριο Αβραµίδη και γραµµατέα την εταιρεία Thirteenels Services Limited. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το δαιδαλώδες αυτό σχήµα εταιρειών που συνδέονται µε την πορεία του e-shop και οι οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει εδώ και πολύ καιρό στην ΑΑ∆Ε. Και δηµιουργούνται ερωτήµατα: Κατά πόσο έχει προχωρήσει η έρευνα; Εχουν βγει τα αποτελέσµατα; Υπάρχουν παραβάσεις και, αν ναι, έχουν επιβληθεί;

Μπορεί η εταιρεία να χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο σήµα; Ερωτήµατα που χρήζουν απαντήσεων, γιατί θίγεται υπό τέτοιες συνθήκες ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων.