Η ΑΕΜΑΡ αναβαθμίζει την έρευνα ραδιοφωνικής ακροαματικότητας

Δόθηκε η εκκίνηση στη νέα έρευνα ραδιοφωνικής ακροαματικότητας της ΑΕΜΑΡ, την οποία διεξάγουν οι εταιρείες MRB Hellas και Global Link μετά από την πρόσφατη διαγωνιστική διαδικασία, με τη συνεργασία και επιστημονική εποπτεία ομάδας εμπειρογνωμόνων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η διεθνής εμπειρία και τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα της στατιστικής επιστήμης και μεθοδολογίας, καθώς και ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) έχουν ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της έρευνας από τον Γιώργο Πετράκο, αναπληρωτή καθηγητή Ποσοτικών Μεθόδων του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος έχει αναλάβει εκ μέρους της ΑΕΜΑΡ τη διαρκή παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου και τον συντονισμό των αναδόχων εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, στις προδιαγραφές και στον σχεδιασμό συμπεριελήφθησαν: 1) Ταυτόχρονη υλοποίηση της έρευνας από δύο εταιρείες, οι οποίες δρουν ανεξάρτητα, εφαρμόζοντας κοινή μεθοδολογία, υπό την εποπτεία της ΑΕΜΑΡ. 2) Εισαγωγή συνεντεύξεων σε κινητά τηλέφωνα, σε ποσοστό 50% του συνολικού δείγματος, με στόχο την πληρέστερη και αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή του συνολικού πληθυσμού στην έρευνα. 3) Αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών, με στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της έρευνας, την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων, σε συμμόρφωση προς τον GDPR, υπό τον διαρκή έλεγχο της ΑΕΜΑΡ μέσω της συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.