Έρχεται νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα

Στο στάδιο της επεξεργασίας από την ελληνική κυβέρνηση βρίσκονται δύο ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να ενσωματωθούν στο ελληνικό Δίκαιο. Πρόκειται για την Οδηγία 791/2019, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση ντων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικώνοργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

Επιπλέον, για την Οδηγία 790/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ.