Connect with us

Hi, what are you looking for?

MediaNews

Δομικός ανασχηματισμός στον Νews247 του Μάρη

Ðáñïõóßáóç ôïõ Ðëáéóßïõ Åêäïôéêïý êáé Äçìïóéïãñáöéêïý Êþäéêá Äåïíôïëïãßáò áðü ôçí ¸íùóç Åêäïôþí Äéáäéêôýïõ (ÅÍ.Å.Ä) ôçí Ôñßôç 29 Íïåìâñßïõ 2016. Ç ÅÍÅÄ Ý÷ïíôáò ùò óôü÷ï ôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôùí øçöéáêþí ìÝóùí åíçìÝñùóçò óôç ÷þñá ìáò áëëÜ êáé ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò ôùí äçìéïõñãþí, áíÝëáâå ôçí ðñùôïâïõëßá ôçò èÝóðéóçò ôïõ "Êþäéêá Äåïíôïëïãßáò ôùí Åëëçíéêþí Øçöéáêþí ÌÝóùí ÅíçìÝñùóçò". Ôï Ýñãï õëïðïéÞèçêå êáé ðáñáäüèçêå óôçí ÅÍ.Å.Ä, áðü ÓõíÝñãåéá ÖïñÝùí õðü ôçí åðéóôçìïíéêÞ åðßâëåøç ôïõ Åõñùðáúêïý Éíóôéôïýôïõ Åðéêïéíùíßáò ( ECI - European Communication Institute) ôïõ Åñåõíçôéêïý ÊÝíôñïõ "ÁèçíÜ" ( ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ¸ñåõíáò Ôå÷íïëïãßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò), êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Äéåèíïýò Äçìïóéïãñáößáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ "Donau University Krems" ôçò Áõóôñßáò. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σε δομικό ανασχηματισμό στο ραδιόφωνο της News247 αποφάσισε να προχωρήσει ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάρης, βλέποντας ότι δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στην αρχή της ραδιοφωνικής σεζόν.

Η απόφαση του ιδιοκτήτη της 24Media φαίνεται, μάλιστα, ότι προκαλεί και σοβαρούς τριγμούς στα υψηλά κλιμάκια του ραδιοφώνου, με τον έμπειρο δημοσιογράφο και διευθυντή του σταθμού, Βασίλη Σκουρή, να εξετάζει σοβαρά ακόμα και το ενδεχόμενο της αποχώρησης (συνολικά) από τον Ομιλο Μάρη.

Οι καλά γνωρίζοντες το παρασκήνιο εμφανίζουν τον καλό συνάδελφο να έχει ενοχληθεί από το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί (ή διαφωνούσε) με τις αποφάσεις της ιδιοκτησίας σε σχέση με τη νέα δομή του προγράμματος. Αυτός, προφανώς, είναι και ο βασικός λόγος που ο Βασίλης Σκουρής δεν δείχνει διατεθειμένος να παραμείνει στη διεύθυνση του News247.

Από εκεί και πέρα και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, εκτός συχνότητας βρέθηκε ο Βασίλης Κουφόπουλος, που είχε καθημερινή εκπομπή στο πρόγραμμα του σταθμού. Το αυτό ισχύει και για τη Ζηνοβία Σαπουνά, η οποία δεν θα παρουσιάζει πλέον εκπομπή και, κατά πάσα πιθανότητα, θα μείνει στη σύνταξη ειδήσεων.

Απεναντίας, επεκτείνεται κατά μία ώρα η εκπομπή του Αντώνη Φουρλή και της Στέλλας Γκαντώνα, ενώ, στην περίπτωση που αποχωρήσει ο κ. Σκουρής, κατά πάσα πιθανότητα η Ελλη Τριανταφύλλου θα είναι δίδυμο με την Αγγελική Σπανού.

Για το 12 με 2 το μεσημέρι προορίζουν τους Μάνο Χωριανόπουλο και Γιώργο Καρελιά. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές στοχεύουν σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτον, στη μείωση του κόστους και, δεύτερον, στην αύξηση της ακροαματικότητας και συνάμα του εσόδου. Φυσικά, υπάρχουν κι εκείνοι που συνδέουν τις τελευταίες εξελίξεις με τη φημολογία που θέλει τον Δημήτρη Μάρη να συζητά την πώληση του ραδιοφώνου στην Dimera του Ιβάν Σαββίδη. Ωστόσο, οι σχετικές πληροφορίες φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται.

Δείτε επίσης

MediaNews

Ποια τεχνικά προβλήματα έχουν προκύψει;

Reality

Αυτή αποτελεί και την 5η κατά σειρά αποβολή στο ριάλιτι επιβίωσης

MediaNews

Από σήμερα και καθημερινά στις 16.00