Περιφ. Στερεάς Ελλάδας: Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής 353.000 ευρώ

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ενέκρινε το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 ύψους 353.000 ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προχώρησε στην έγκρση του προγράμματος”δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των άρθρων 1-4 της Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015″.

 

Επίσης, σημειώνεται ότι “ο φορέας πληροί την υποχρέωση τήρησης του ποσοστού συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, ήτοι τουλάχιστον 30%, η οποία αν δεν τηρηθεί επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού”.

πηγή: advertising.gr